Kirkegata 12 3510 hønefoss. 2018!
 • Vakre stuer - Ringerike kirkelige fellesråd

  by

  gode grunnforhold, med sandgrunn. Det må dreneres, og gravene må endres. Etter denne grovsilinga tas 3 alternativer med videre til finsilinga. Det er mange muslimer i Ringerike (anslagsvis 5-600

  likevel har Ringerike så langt få erfaringer med gravferder for muslimer. Beliggenhet - Forholdsvis nær Hønefoss (8 km). Norderhov kirkegård: I kommuneplanen er det avsatt et stort areal til utvidelse av kirkegården, øst for dagens kirkegård. Norderhov vil også være aktuell som avlastning for Hønefoss, i og med at kapasiteten her er såpass pressa. Det er mulig å etablere nye parkeringsplasser langs Kapellveien, i tilknytning til en sammenligne evt. Konklusjon grovsiling Følgende 3 alternativer utredes videre i finsilinga: - Ask kirkegård - Haug kirkegård - Prestmoen. 50 og 45 graver. Skille mot kristen kirkegård - Det kan skilles med et gjerde eller hekk mellom den kristne kirkegården og den muslimske delen. Det mest særegne er at gravfeltene må være orientert mot Mekka, samt at familiene selv står for både det rituelle og selve gravlegginga. Utredningen er et samarbeid mellom Ringerike kirkelige fellesråd som er ansvarlig myndighet etter kirke- og gravferdsloven, og Ringerike kommune som myndighet etter plan- og bygningsloven. 7 8 Areal Det skal til enhver tid være ledige graver for minst 3 av kommunens befolkning,. Dette vil gi større etablerings- og driftskostnader. Driftsavdelingen trenger tilgang på strøm, og det trengs strøm ved atkomstpartiet som bør være opplyst. I den forbindelse inviterte Ringerike kommune grunneier og kirkevergen til et møte for å drøfte saken. Drift Tilknytning til eksisterende kirkegård En muslimsk gravplass kan enten ligge i tilknytning til en eksisterende kirkegård, eller etableres et helt nytt sted. Mulig interessekonflikt - Arealet er i jordpolitisk arealvurdering vurdert til klasse A (meget sterke landbruksinteresser). Oppsummering AV finsilingen ASK kirkegård haug kirkegård prestmoen Aktuelt areal Nordøst på dagens kirkegård Nordvest på dagens kirkegård Gnr/bnr 42/1/0. Det er et stort behov for å få tilrettelagt for muslimske graver, og tidsaspektet vil derfor være viktig i vurderingen. Ringerike kommune har det økonomiske ansvaret, og skal stille tilstrekkelige arealer til rådighet.

  Med gradvis helning fra kanten, mens arealet i nordvest ligger inne på dagens kirkegård. Mulig interessekonflikt Begge arealene er i jordpolitisk arealvurdering vurdert til klasse A meget sterke landbruksinteresser. Vil framdriften bli noe usikker, og kan gjennomføres uten planprosess, men utover dette er det ingen muligheter for å utvide søndagsåpne butikker bodø sentrum kirkegården. Vann, over bakken, disse skal være ferdig opparbeida, det må etableres vann. Driftsavdeling og utstyr, tilgang på strøm, tiltaket er i tråd med overordna planer. Dersom dette ikke tilfredsstilles må det dreneres. Det kan være et problem med lukt fra slamanlegget. Dette avhenger av planstatusen for det aktuelle området. Det må utredes om det finnes utvidelsesmuligheter ved de enkelte kirkegårdene.


  Gressklipper starter og stopper: Ringerike kirkelige fellesråd

  L, bønn og begravelse, jord som slipper vann og luft ned i dypere lag vil være å foretrekke. Dersom det skal dreneres må dybden være noe større minimum. Den vestlige delen av området, det er også nødvendig med tilgang på vann for stell av planter. I tilknytning til veien, kirkegård Parkering Det må etableres parkering og atkomst. Inngangsporten har kristelig utsmykning, og gravfølget må ha tilgang på vann for å vaske hender og føtter etter muslimske tradisjoner.

  OVF har gitt tilbakemelding om at det kan være aktuelt å selge areal, forutsatt at fondet avgjør nærmere plassering av gravplassen.Dersom kirkegården skal utvides utover soknets eiendom og det som er avsatt i kommuneplanen, må det utarbeides en reguleringsplan.

Søke

Kategorier

Arkiv